Osa 4. Maailmankuva muutos prosessissa

Päätoimittajan Palsta

Kohti paranormaalia maailmaa

Rajatiedon ilmiöiden kuvauksia

Folkloristiset artikkelit

Kansainvälinen tutkimus

Elämäntapa

Haamu metsästäjät

Ufot ja Avaruusolennot

Henkimaailma

ESP- extra sens. havaitseminen

OOBE, NDE

Linkit

 

TERVETULOA

RTV:n

Artikkelipankkiin

 

 

Kohti paranormaalia

maailmaa

 

 

Osa 4. Maailmankuva muutos prosessissa

 

Maailmankuvan muuttuminen on psykologinen ja

sosiokulttuurinen tapahtuma

 

Maailmankuvan muuttuminen on psykologinen ja sosiokulttuurinen tapahtuman, jossa ihmisen aikaisempi näkökulma omaan itseensä, suhde muuhun maailmaan, arvoihinsa, käyttäytyminen ja suhde nykymaailman menoon muuttuu huomattavasti.

 

Ihmisen kokema entinen todellisuus kuva muuttuu ja tilalle tulee uudenlainen kuva todellisuuden luonteesta. Voidaankin sanoa että todellisuuden perustat valetaan uudelleen mielen työmaalle. Uuden Perustan päälle rakentuu pala palalta uusi maailmankuva ja tapa tarkastella maailmaa. Syntyy uusia käsityksiä elämästä ja todellisuudesta, ikäänkuin rakennuspalikoiksi uudelle maailmankuvalle. Tukemaan ja kasvattamaan sitä.

 

Sosiokulttuurillisia muutoksia tapahtuu. Sosiaalinen ryhmäytyminen muuttuu helpommaksi samoin ajattelevien ihmisten keskuudessa. Heidän kesken yhteisöllisyyden tunne ja ”me” henki vahvistuu. Läheisissä ihmissuhteissaa saattaa tapahtua muutoksia. Parisuhteet joutuvat koetukselle, kun maailmankuvan uudistuminen ei kosketakaan suhteen molempia osapuolia. Tapahtuu eroja ja tämän jälkeen ihmisen parin haku kohdistuu samoin ajatteleviin sosiaalisiin ryhmiin.

 

Hyvällä syyllä voimme puhua jopa uuden etnisen ryhmän synnystä: Rajatiedon ihmiset.

 

 

Dokumentoinnin pääkohdat:

 

Rajatietoon liittyvien kansanperinne tarinoiden kerääminen ja tallentaminen videona digitaaliseen muotoon. Henkilöhaastattelujen muodossa.

Rajatiedon ilmiöihin liittyvien kokemusten vaikutus maailmankuvan muuttumiseen. Psykologisten ja sosiokulttuuristen vaikutuksien kartoittaminen ihmisen elämässä.

Rajatiedon ihmiset etnisenä ryhmänä: millainen on rajatiedon ihmisten kulttuuri ja siihen sisältyvät yhteiset uskomukset, ajattelutapa ja toimintamallit.

 

1. Rajatietoon liittyvien kansanperinne tarinoiden kerääminen ja tallentaminen videona digitaaliseen muotoon, henkilöhaastattelujen muodossa.

 

Tässä dokumentissa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että rajatiedon kokemukset ja niistä syntyvät kansantarinat voidaan katsoa olevan osa suomalaista katoavaa kansanperinnettä. Yleisesti ottaen suomalainen kansanperinne tarkoittaa suomalaisille perinteisiä ja kansanomaisia käytäntöjä, teknologioita, uskomuksia, tietoja, asenteita ja tapoja. (wikipedia)

 

Tarinoiden kerääminen ja tallentaminen on tarkoitus suorittaa digitaalista ääni- ja videotallennus tekniikkaa hyödyntäen. Tarinat kootaan henkilöhaastatteluina. Haastateltaviksi valikoidaan rajatiedon alaa kauan tutkineiden tutkijoiden suosituksien pohjalta. Lähtökohtana että kyseisellä tutkijalla on syntynyt haastateltavasta rajatiedon kokijasta luotettava kuva ihmisenä vuosien tuntemisen varrella. Luonnollisesti toisena lähtökohtana on myös kokijan oma halukkuus kertoa tarinansa videokameran edessä, tietäen että dokumentti on tarkoitettu myöhemmin julkiseen levitykseen. Kysymys on kuitenkin rajatiedon kokemuksensa jakamisesta muiden ihmisten kanssa ja nämä ilmiöt ovat luonteeltaan hyvin henkilökohtaisia.

 

Haastateltavien henkilöiden on katsottu olevan henkisesti tasapainossa olevia miehiä ja naisia, joiden uskottavuus ja luotettavuus on todennettu henkilökohtaisella vuosien tuntemisella ja kokemuksen sisällön säilymisenä ennallaan. Haastateltavat tulevat kaikenlaisista yhteiskunnallisista asemista sekä työtehtävistä ja he edustavat dokumentissa vain itseään rajatiedon kokemuksen omaavina henkilöinä. Osa haastateltavista henkilöistä ovat jo saavuttaneet eläkeiän, kun toiset ovat edelleen työelämän palveluksessa.

 

Lisäksi dokumentissa haastatellaan rajatiedon tutkijoita, jotka omat omalla työpanoksellaan tuoneet rajatiedon ilmiöitä tietoisuuteemme vuosikausien ajan. Kiitämme heitä samalla arvokkaasta työstään, tämän kiehtovan maailman esille tuomisesta ja tämän dokumentin syntymisen mahdollistamisesta.

 

 

Tutkimusongelmia

 

Ilmiön luonteen vuoksi kokemuksien todenmukaisuuden todentaminen on aina erittäin haastavaa. Tapahtumaan itsessään ei juuri koskaan pääse itse mukaan todistamaan sen aitoutta, joten jäljelle jää vain ilmiön kokijan luotettavuuden arviointi.

Perusteellista ja lopullista luotettavuus mittaria ei ole olemassa, mutta olemme kirjoittaneet ylös muutamia seikkoja, joilla saamme suuntaa-antavan kuvan rajatiedon kokemuksen kokeneen henkilön luotettavuudesta.

 

Pääsääntöisesti luotettavan kokijan tunnusmerkkejä ovat rehellisyys kaikilla elämän osa-alueilla, ei esiintyvää itsensä korostamis tarvetta, ei kiinni jääntiä suoranaisesta valehtelusta, kokemus kerrottuna säilyy vuosikaudet samanlaisena johdonmukaisena tarinana, ei omaa tunnettuja mieli- tai aivoperäisiä sairauksia, tasapaino normaali elämässä: esimerkiksi tasapainoiset perhesuhteet, työelämässä tai muunlaisessa vakiintuneessa elämäntilanteessa oleminen, ei oman koetun ilmiön kaupallistamis tarvetta ja lisäksi riittävän pitkä seuranta-aika, jossa tutkijalle on syntynyt seuranta-ajalla luotettava kuva kokijan persoonallisuudesta.

 

Henkilöhaastattelu tilanteet pyrimme rakentamaan intiimeksi tilanteiksi, jossa on läsnä vain haastateltava henkilö, haastattelija ja kuvaaja. Mahdolliset ulkopuoliset henkilöt tai muut häiritsevät tekijät pyrimme rajaamaan pois, jotta kokija voi rentoutua parhaansa mukaan kameran edessä ja saada mahdollisuus kertoa tarinansa mahdollisimman laajasti ja yksityiskohtaisesti.

Haastattelijan kysymykset pyritään rakentamaan lähinnä lisätiedon hankkimista varten kokemuksesta. Haastattelija ei pyri johdattelemaan haastateltavaa mihinkään suuntaan, vaan antaa haastateltavalle vapaat kädet tuoda esille oma tarinansa.

 

 

2. Rajatiedon ilmiöihin liittyvien kokemusten vaikutus maailmankuvan muuttumiseen. Psykologisten ja sosiokulttuuristen vaikutuksien kartoittaminen ihmisen elämässä.

 

Lähtökohtana on olettamus, että rajatiedon kokemuksiin sisältyy useimmissa tapauksissa kokijan sen hetkisen maailmankuvan joko osittainen tai kokonaisvaltainen muutos tietyllä aikavälillä. Maailmankuvan muutoksen nopeus on suhteessa koettuun rajatiedon ilmiön luonteeseen, sen psykologiseen muutosvoimaisuuteen tai jopa sen järkyttävyyteen.

 

Psykologinen muutosvoimaisuus maailmankuvan muutoksessa

 

Käsite psykologinen muutosvoimaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä ihmisessä tapahtuvan psykologisen muutoksen alulle panevaa voimaa, esimerkiksi persoonallisuudessa tapahtuva muutos emotionaalisella tasolla.)

 

Esimerkki 1: Ilmiö on luonteeltaan yleisesti ottaen psykologiselta muutosvoimaisuudeltaan pehmeä, esimerkiksi henkilön vieraillessa henkiparantajan luona hoidollisissa merkeissä. Onnistunut hoitokokemus luo kokijalleen myönteisen kokemuksen ja vaikutuksen suhteessa sen hetkiseen psyykkiseen ja fyysiseen terveyden tilaan. Kysymys on helposti ymmärrettävästä ja hyväksyttävästä kokemuksesta, joka ei kuitenkaan järistä maata jalkojen alla. Tällöin kokemuksen psykologinen muutosvoimaisuus on lievä.

 

 

Esimerkki 2:Ilmiö on luonteeltaan yleisesti ottaen psykologiselta muutosvoimaisuudeltaan järkyttävä, kun henkilö kokee tulleensa avaruusolentojen sieppaamaksi avaruusalukseen, jossa hänet on vastoin omaa tahtoaan alistettu erilaisille lääketieteellisille tutkimustoimenpiteille. Tällöin kokemuksen psykologinen muutosvoimaisuus on suuri ja se saattaa aiheuttaa kokijalleen psyykkisiä traumoja ja henkisen tasapainon menettämisen.

 

Näiden yleisten esimerkkien valossa jälkimmäisen psykologinen muutosvoimaisuus on suurempi, huolimatta siitä, onko kyseinen henkilö aikaisemmalta maailmankuvaltaan materialisti, syvästi uskovainen ja harras kristitty tai ihan tavallinen Matti Meikäläinen, joka ei perusta uskonnoista tai muusta henkisestä näkemyksestä tuon taivaallista.

 

Kuitenkin tutkittaessa yhtä ilmiötä erikseen, sen suhteellinen psykologinen muutosvoimaisuus suhteellistuu kokijan aikaisemman maailmankuvan mukaan. Esimerkiksi yksilö, jonka maailmankuva on valmiiksi rajatiedon tuntemisen kautta kehittynyt henkisemmäksi, ei koe yksittäistä onnistunutta henkiparannus tapahtumaa yhtä psykologisesti muutosvoimaisena tapahtumana, kuin syvästi uskovaisen kristityn kokemana.

 

Syynä tähän voi olla kulttuurierot. Rajatiedon ihmiselle reikihoidot kuuluvat arkipäiväisiin kokemuksiin ja maailmankuvaan, jonka vuoksi he eivät pidä kokemusta minkäänlaisena ihmeellisenä asiana. Sitä vastoin uskovaiselle kristitylle antautuminen henkiparantajan hoidettavaksi merkitsee ristiriitaa oman uskonnollisen kulttuurin ja uskomisjärjestelmän sekä rajatietoon liitetyn henkiparannuksen välille.

 

 

Millaisia ovat rajatiedon kokemuksen tuomat psykologiset muutokset?

 

Kuten tuossa aikaisemmin toimme esille, rajatiedon kokemukset voivat muuttaa kokijansa maailmankuvaa ja muokata ajattelutapaa eri tavoin. Kokemukset käynnistävät psykologisen muutosvoiman yksilössä ja sillä on välittömästi vaikutusta ihmisen psyykkiseen olemukseen. Mutta millaisia ovat nämä kokemuksen tuomat psykologiset muutokset ihmisessä?

 

Muutokset suhteellistuu useimmiten rajatiedon kokemuksen kanssa. Siksi on hyvä tuntea millaisista rajatiedon kokemuksista oikein puhutaan. Rajatiedon kokemuksia on monenlaisia. Tässä luettelo yleisimmistä rajatiedon ilmiöistä:

 

Lucid dream eli selkounet

 

Selvänäköisyys- kuuloisuus ja tietoisuus kokemukset

 

Ihme parantumiset erilaisien vaihtoehtohoitojen seurauksena

 

Mediusmi- kommunikointi kuolleiden kanssa

 

Tulevaisuuden ennustaminen eri tekniikoin

 

Kommunikointi luonnonhenkien, henkimaailman olentojen kanssa

 

UFO kokemukset (alushavainnot ja olentohavainnot)

 

Telekinesia (esineen liikuttaminen ajatuksen voimalla)

 

Psykometria (esinettä koskettamalla tietää sen historia)

 

Telepatia eli ajatusten lukeminen

 

 

Tunnettuja rajatiedon ilmiöitä on lisääkin, mutta tässä kuitenkin yleisimmät. Kiinnostuneet löytävät lisätietoa artikkelistamme rajatiedon ilmiöiden kuvaukset.

 

Yleisesti ottaen valtaosa ihmisistä kokee rajatiedon ilmiötä seuratessaan hämmennystä. Samoin kuin seuratessamme taitavan taikurin tehdessä taikatemppujaan. Se herättää meissä useimmiten kysymyksen, kuinka tuo voi olla mahdollista?

 

Samaa kysymystä kysymme rajatiedon ilmiötä seuratessamme. Mieli haluaa vastauksen asioille ja kokemuksilleen. Jos välitöntä vastausta ei heti löydy, kokemus voi herättää pelkoa. Taikurin temppuja seuratessa ei pelkoa samalla tavalla tule esille, koska mielelle on opetettu vastaus taikatemppuihin. Niitä ei selitetä sen tarkemmin, vaan ne tiedetään silmänkääntö tempuiksi, siis huijaukseksi. Se riittää vastaukseksi mielelle pitämään pelon tunteen poissa.

 

Rajatiedon kokemukseen saattaa liittyä pelkoa ja ahdistusta. Tosin se riippuu usein kokijan psyykkisestä vahvuudesta sekä koetun ilmiön luonteesta ja tilanteesta jossa kokemus tulee esille. Ihmiselle luontaista onkin ensi reaktion muodostuminen pelon kautta kohdatessamme meille jotain entuudestaan tuntematon, tuntemiamme fysiikan lakeja rikkovaa toimintaa. Kuitenkin tässäkin poikkeustapauksia löytyy. Ihmisen on mahdollista harjaannuttaa psyykettään rohkeaksi ja hallitsemaan mielen voimalla sisällämme syntyviä tunne reaktioita.

 

Lisäksi maailmankuva, ympäröivä seura voi pitää pelon loitolla. Oikeissa olosuhteissa pelko voidaan transformoida ihasteluksi ja innostuneisuudeksi tai sekoittuneeksi jännityksen tunteeksi. Yleisesti ottaen koetun ilmiön luonne kertoo myös koettavista emootioista. Parantumiskokemus herättää harvoin pelkoa ja ahdistusta. Ilmiön myönteinen luonne luo myös myönteisen emotionaalisen kokemuksen. Samoin kuin ilmiön negatiivinen luonne luo helposti negatiivisia emootioita. Huomiotava on tietysti yksilölliset erot. Myönteinen parantumiskokemus voi muuntua negatiiviseksi ja sisäisiä ristiriitoja herättäväksi kokemukseksi syvästi uskovaiselle kristitylle suhteessa uskontoonsa ja omaan kulttuuriinsa.

 

Tästä kaikesta voimme vetää helpon johtopäätöksen: rajatiedon kokemuksen aiheuttama reaktio, tunne eli emootio, käynnistää ihmisen sisällä psykologisen muutosvoiman. Sen kehittymistä ohjaa kokemuksen luoma tunnemuisto, joka osittain määrittelee jatkossakin tulevien emootioiden suunnan suhteessa uusiin tuleviin rajatiedon kokemuksiin henkilön elämässä. Myönteisten kokemusten jälkeen maailmankuvan uudistuminen voi tapahtua nopeammin ja helpommin: uudet käsitteet tulevat hyväksytyksi osaksi uudistunutta maailmankuvaa.

 

On kuitenkin muistettava että kolikolla on kaksi puolta. Negatiivisessa ensikokemuksessa maailmankuva muuttuu myöskin, vaikka ei toivotulla tavalla -ainakaan alkuun. Koettu pelko herättää turvattomuuden tunteen ja se saa ihmisen etsimään turvaa itsensä ulkopuolisista asioista. Tällaisia asioita voi olla esimerkiksi uskonto, materialismi tai vaikka päihteet. Parhaassa tapauksessa psyykkeen defenssit toimivat ja negatiivinen kokemus unohtuu ja lopulta ihminen kieltää sen olemassa olon. Huonoimmassa tapauksessa kokemus on saattanut olla liikaa ihmisen psyykkeelle ja sen seurauksena he menettävät henkisen tasapainonsa ja sairastuvat mieleltään. Silloin yhteiskunnallinen turvaverkko olisi hyvä olla edelleen olemassa, jotta sairastuneet saisivat hoitoa.

 

 

Negatiivinen kokemus voi kääntyä myöskin myönteiseksi kokemukseksi

 

Ihmisen negatiiviset tunnemuistot ovat muunnettavissa neutraaleiksi. Pelkoa on mahdollista käsitellä ammatti-ihmisten avulla. Tilanteen aiheuttaneet pelot on mahdollista kohdata psyykkisesti vahvempana uudelleen. Pelot on mahdollista voittaa. Erilaisin sisäisin psyykkeen uudelleen ohjelmointi keinoin pelko on käännettävissä rohkeudeksi. Ihminen voi huomata että jälkeenpäin kokemus ei tunnukaan niin pelottavalta, kuin sen kokemis hetkenä. Ymmärretään että pelko on inhimmillinen tunne, jota on mahdollista oppia hallitsemaan. Näin alkuun negatiivinen kokemus onkin muuttunut opettavaiseksi kokemukseksi, jonka kokemalla ihminen on kyennyt voittamaan itsensä ja pelkonsa sekä kehittyä psyykkisesti vahvemmaksi ihmiseksi. Heikkouden ja huonommuuden tunne ei ole silloin enää vallassa. Menneisyyden kokemuksesta voikin todeta, ettei juuri siinä elämäntilanteessa ollut ehkä valmis kohtaamaan tätä suurta psyykkistä kokemusta, mutta kaikesta on kuitenkin selvitty ja psyykkinen vahvistuminen on uudistanut ihmistä sisäisesti.

 

Kokemus on kokemus. Sen tehtävänä on vaikuttaa ihmisen maailmankuvan muodostumiseen ja sen se yleensä tekeekin. Omasta ymmärryksestä, tahdosta, herkkyydestä ja uusien asioiden vastaanottokyvystämme on kiinni, mihin suuntaan kokemukset kasvattavat meitä.

 

 

Kohti sosiokulttuurisia muutoksia

 

Psykologinen muutosvoima on saanut maailmankuvan ja persoonallisuuden kehittymään uudelle tielle. Maailmankuva alkaa rakentumaan ja uusia rakennuspalikoita löytyy lisää jatkuvasti. Ihmisen psyyke kasvaa uuteen mittaansa vahvuudessaan. Muutokset laajenee sisäisistä muutoksista myös ulkoisiin. Muutosprosessi on siirtynyt sosiokulttuuriseen kehitys tehtävään.

 

Sosiokulttuuriset muutokset ihmisen elämässä kehittyvät hitaammin. Kun psykologiset muutokset toimivat yleensä alulle panevana voimana, niin sosiokulttuuriset vaikutukset ovat rajatiedon kokemusta seuraavia laajempia vaikutuksia. Sosiokulttuuriset vaikutukset jatkavat kehitystä siitä, mihin psykologinen muutosvoima jäi. Nyt vaan vieden kehityksen kokonaan uudelle tasolle – ihmisen sosiaaliseen elämään ja kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa.

 

Efektiä voi kuvata kiven heittämisenä veteen. Ensimmäiset veteen ilmestyvät renkaat ovat järjestyksessään reaktio, psykologinen muutosvoima, psyykkeen vahvistuminen, sosiokulttuurinen muutosvoima ja lopulta se on muodostanut kuvaan uudistuneen persoonallisuuden uudessa maailmankuvassa.

 

Sosiokulttuuriseen muutosvoimaan sisältyy erilaisia aspekteja. Tapahtumaa voisi kuvata uuden käyttöjärjestelmän sisäänajona tietokoneessa nimeltä Ihminen. Ihminen kokee tiedonnälkää uutta, orastavaa maailmankuvaa tukemaan. Uusia käsitteitä tulee ja menee. Palasia sovittellaan sisään, jotkin palaset sopivat paremmin kuin toiset – jotkin palaset eivät sovi ollenkaan ja on hylättävä jo heti alkuvaiheessa. Ihmisen sosiaalinen piiri laajenee, tilan käsitteet muuttuvat. Ihmisen elämästä löytyykin tilaa samoin ajatteleville ihmisille – hengen heimolaisille ja taas ajatusmaailmaa kehitetään. Vertaillen ja heijastellen toisien samanhenkisten ihmisten kanssa. Ja maailmankuva puu kasvaa jälleen, uusia lehtiä syntyy, jopa uusia oksia on syntynyt.

 

Kehityksen pyörät ovat lähteneet liikkeelle – ajan kuluminen nopeutuu. Uusia mielenkiintoa ylläpitäviä asioita saattaa tulla vastaan päivittäin. Vanhat asiat saavat uusia merkityksiä, uudessa valossa tarkasteltuna. Arvot muuttuvat. Ajattelutapa uudistuu – merkityksien hakeminen asioille nähdään tärkeämpänä. Ajattelupohja laajenee – asioita halutaan tarkastella syvemmin ja laajemmasta näkökulmasta. Innostuneisuus valjastaa uutta voimaa kohdata muutosvastarinta, joka saattaa pompsahtaa esille läheisten ihmissuhteiden kautta. Kriisejäkin esiintyy. Toisinaan työ, johon ihminen on upottanut vuosikaudet, ei enää annakaan samanlaista tyydytystä, eikä myöskään vastaa niitä uusia arvoja ja ajatuksia, joita uusi maailmankuva on tuonut elämään. Työn aikaisempi merkitys on muuttunut merkityksemättömäksi. Mieleen on hiipinyt ajatus ammatinvaihdoksesta syvempään, uusille arvoille merkityksellisempään työhön, josta voi löytää henkistä tyydytystä ja sisältöä elämään.

 

Läheisissä suhteissa kriisit tuovat uusia haasteita parien elämään. Eri mielisyydet yhteiselämän kokonaissuunnasta lisääntyy ja se luo helposti hermojen kireyttä ja pettymyksen tuntua. Ihminen saattaa kysyä itseltään, miksi läheinen ei enää näe asioita samassa valossa kuin itse. Konfliktit lisääntyy. Toisinaan suhde uudistuu ja konflikteista selvitään. Toisinaan eroaminen katsotaan parhaaksi vaihtoehdoksi.

 

Muita sosiokulttuurillisia muutoksia voi olla esimerkiksi ruokailutottumuksien muuttuminen. Kasvissyönti koetaan tärkeänä ja ruoan tuotantoon kiinnitetään enemmän huomiota. Lähi- ja luomuruokaa suositaan ja elintarvikkeiden geenimanipulointi nähdään suurena ongelmana. Myös eläinkunnan tuotteisiin ja eläinten kohteeluun kiinnitetään tavallista enemmän huomiota. Luomu on tässäkin asiassa In.

 

Poliittiset näkemykset saattavat kokea suunnan muutoksen. Laajakatseisuutta halutaan laajentaa elämässä myös politiikan kohdalla. Raha ja talousvalta ei enää edustakaan suurinta prioriteettia tai tavoiteltavaa pyrkimystä, vaan lähimmäisen huomioiminen ja auttaminen nähdään tärkeämpänä.

 

Elämä ei enää olekaan tässä ja nyt, vaan ihmiskäsityskin on muuttunut. Ihminen nähdään yhä useammin ikuisena, jälleensyntyvänä sieluna, joka palaa uudelleen maan päälle uuteen elämään. Vastuu omasta elämästä ja teoistaan luontoa ja muita ihmisiä kohtaan voi korostua juuri omaksutun ”karman lain” sanelemana. Luonnonsuojelulliset arvot lisääntyvät – luontoa on säilytettävä myös uudesti syntyvälle itselle. Samoin omien tekojen harkinta lisääntyy. Uudet jälleensyntymä ajatukset sisällään pitävät uskomusrakenteet kehoittavat ihmisiä elämään siivosti ja kunnioituksella kaikkea elämää kohtaan. Muutoin ihminen saattaa löytää seuraavassa elämässä edestään saman minkä on taaksen jättänyt nykyisessä elämässä.

 

Uusi maailmankuva on syntynyt. Uusi kulttuuri on syntynyt: Rajatiedon ihmisten kulttuuri. Sosiokulttuurisesta muutoksesta kertoo myös uudet vapaa-ajan harrasteet. Ajankäyttöä uusien arvojen ja maailmankuvan tuomien uusien harrastusten parissa suositaan -meditaatio ja tietoisuustaito ryhmät lisääntyy. Uusia sosiaalisia ryhmiä syntyy, joissa samoin ajattelevat ihmiset kohtaavat toisiaan ja vaihtavat ajatuksiaan rajatiedon näkemyksistään ja puhumaan kokemuksistaan. Ryhmätyminen ja yhteisöllisyys koetaan tärkeänä tekijänä omassa emotionaalisessa hyvinvoinnissaan.

 

RTV Goes live

RTV, Aleksis Kiven katu 17

00510, Helsinki, Suomi/Finland

 

E-mail: info(a)rajatieto.tv